Angajări de personal medical la Penitenciarul Mioveni, fără concurs

Penitenciarul Mioveni angajează, fără concurs, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă ori cadre care au trecut în

rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în vederea ocupării a 4 (patru) posturi vacante de personal civil contractual în cadrul cabinetului medical, după cum urmează:

·       1 post de medic primar (medicină generală);

 • 1 post de medic specialist (medicină generală);
 • 1 post de medic specialist (psihiatru);
 • 1 post de asistent medical (generalist);

Șocant! Un bărbat a atacat cu pietre polițiștii și a rănit cu toporul pe un agent

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, criterii și condiții necesare pentru ocuparea posturilor:

Condiţii generale:

 1. au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunosc limba română;
 3. îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
 4. au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
 5. nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 6. îndeplinesc condiţiile specifice postului;
 7. nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare;
 8. au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia;
 9. nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
 10. obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

 

Condiţii specifice:

a)

 1. Medic primar în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie:
  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în ramura de ştiinţă medicină – domeniul de licenţă sănătate – specializarea medicină;
  • să dețină gradul profesional de medic primar în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;

 • să deţină certificat de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor) cu viza pe anul în curs;
 • nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să dețină dovada de asigurare privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională (malpraxis);
 • să dețină autorizație de liberă practică, vizată la zi;

 

 1. Medic specialist în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie:
  • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în ramura de ştiinţă medicină – domeniul de licenţă sănătate – specializarea medicină;
  • să dețină gradul profesional de medic specialist în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie;
  • să deţină certificat de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor) cu viza pe anul în curs;
  • nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • să dețină dovada de asigurare privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională (malpraxis);
  • să dețină autorizație de liberă practică, vizată la zi;

 

3.       Medic specialist (psihiatru):

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în ramura de ştiinţă medicină – domeniul de licenţă sănătate – specializarea medicină;
 • să dețină gradul profesional de medic specialist în specialitatea Psihiatrie;
 • să deţină certificat de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor) cu viza pe anul în curs;
 • nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • să dețină dovada de asigurare privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională;
 • să dețină autorizație de liberă practică, vizată la zi;

 

4.       Asistent medical generalist:

 • studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;
 • absolvent de studii medii sau postliceale în specialitatea asistent medical generalist, titularul unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevăzute la Anexa 1 din O.U.G. nr. 144/2008 (absolvenţilor de studii superioare în

specialitatea asistent medical generalist le sunt recunoscute studiile în vederea înscrierii şi ocupării postului, dar pot fi încadraţi conform prevederilor specifice sistemului penitenciar, pe funcţii de personal contractual);

 • membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România (sunt necesare certificat de membru şi aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical generalist (adeverinţa prevăzută de 2 din Hotărârea nr. 35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. însoţit de avizul anual), eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România);
 • să dețină dovada de asigurare privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională (malpraxis);

 

Nu pot fi angajați prin prezenta procedură:

 • candidații cărora le-au încetat raporturile de serviciu/contractul de muncă din motive disciplinare;
 • rezerviștii care au fost clasați medical ”apt limitat” sau ”inapt” la data încetării raporturilor de serviciu;
 • candidații care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

 

Candidaţii vor depune la Penitenciarul Mioveni, dosarul care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de angajare – anexa nr. 1 la anunt;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
 4. curriculum vitae – model european – anexa nr. 2 la anunt;
 5. copia livretului militar, unde este cazul – pentru posturile de poliţist de penitenciare;
 6. copia diplomei de studii şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflată în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 7. copiile certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 8. copie a diplomei de medic primar/medic specialist – doar pentru posturile de medic;
 9. copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 10. cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituţional nu permite eliberarea acestuia, candidatul  depune  o   declaraţie  pe   propria   răspundere   că   nu   are

antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni – anexa nr. 3 la anunt;

 1. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată ulterior demarării procesului de recrutare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 2. declaraţie pe propria răspundere că nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii – anexa nr. 4 la anunt;
 3. acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – anexa nr. 5 la anunt;
 4. alte documente relevante pentru angajare anexa nr. 6 la anunt și anexa nr. 7 la anunt.

 

Documentele prevăzute a fi depuse în copie se verifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării candidatului cu ocazia participării la interviu, dată în care acesta este obligat să prezinte și documentele în original, sub sancţiunea respingerii cererii de angajare.

 

Dată limită de înscriere este 11 mai 2020, ora 1500.

Candidaţii     pot    transmite    dosarul    de    înscriere    pe                   adresa                 de            e-mail

pmioveni@anp.gov.ro.

Dosarele candidaţilor înscrişi se verifică de către structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului Mioveni. Tabelul nominal cuprinzând candidaţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile/cerinţele de ocupare a postului, precum şi data, ora şi locul stabilit pentru interviu, se afişează pe site-ul (www.anp.gov.ro/penitenciarul-mioveni).

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane din Penitenciarul Mioveni 0248260000 interior 154 și pe site-ul www.anp.gov.ro/penitenciarul- mioveni.

 

Subcomisar de poliție penitenciară Emanuel-Daniel CONEA Director Penitenciarul Mioveni

 

Anexa 1 – Cerere de angajare

Anexa 2 – CV model european pdf

Anexa 2 – CV model european editabil

Anexa 3 – Declarație cazier judiciar

Anexa 4 – Declarație necolaborare

Anexa 5 – Acord GDPR

Anexa 6 – Declarație încetare raporturi de serviciu

Anexa 7 – Declarație nesancționare (doar pentru medici)

Calendar procedură angajare

OMJ 1560 din 2020

Tablete gratuite pentru elevi!

Lasă un răspuns