Adunarea Generală a Acţionarilo – S.C Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL

 

CONVOCATOR

         

În temeiul art. 111, art.112 și art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, Societatea Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni S.R.L. prin director general Tudose Nicolae, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociaților în data de 18.05.2017 ora 18.30, în sala de Consiliu a orașului Mioveni, B-dul. Dacia nr. 1 cu următoarea ordine de zi:

 

Pct.1. Aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și de pierderi a anexelor la bilanț pe anul 2016, Raportul Auditului Statutar și al Administratorului societății, descărcarea de gestiune a directorului general și a directorului economic pentru exercițiul financiar 2016.

Pct. 2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2016.

Pct. 3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2017.

Pct. 4. Aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții, a Contractului Colectiv de Muncă al societății pentru anul 2017 precum și retribuția administratorului societații.

Pct. 5. Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea dividendelor cuvenite asociatului unic, din profitul realizat în anul 2016.

            Pct. 6. Informare AGA cu privire la achizițiile, dotările și investițiile efectuate în anul 2016, din profitul anului 2015, din capital social și activitatea curentă.

Pct. 7. Aprobarea propunerilor de dotări și investiții pentru anul 2017 din capital social, activitatea curentă și profitul anului 2016.

Pct. 8. Aprobarea protocolului de predare-primire a patrimoniului Societății Construcții Reparații Mioveni S.R.L. ca urmare a fuziunii prin absorbție precum și a Bilanțului Contabil, rezultat în urma fuziunii.

Pct. 9. Aprobarea Raportului expertului independent cu privire la finalizarea fuziunii prin absorbție dintre Societatea Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni S.R.L. în calitate de societate absorbantă și Societatea Construcții Reparații Mioveni S.R.L. în calitate de societate absorbită.

Pct. 10. Alte probleme pe ordinea de zi .

 CONVOCATOR

            În cazul în care pe data de 18 mai 2017 nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Asociaților pentru data de 25 mai 2017, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea se publică pe site-ul societății, pentru liberul acces al asociaților și în mass-media locală.

Nr. 8329 /09.05.2017 CONVOCATOR În temeiul art. 111, art.112 și art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, Societatea Construcții Reparații Mioveni S.R.L. prin director general Sandu Gheorghe, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Asociaților, în data de 18.05.2017 ora 18.00, în sala de Consiliu a orașului Mioveni, B-dul. Dacia nr. 1 cu următoarea ordine de zi:

Pct.1. Aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și de pierderi a anexelor la bilanț pe anul 2016, Raportul Auditului Statutar și al Administratorului societății, descărcarea de gestiune a directorului general și a directorului economic pentru exercițiul financiar 2016.

Pct. 2. Aprobarea repartizării contului de profit și pierdere aferent anului 2016.

Pct. 3. Alte probleme pe ordinea de zi .
În cazul în care pe data de 18 mai 2017 nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25 mai 2017, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.
Convocarea se publică pe site-ul societății, pentru liberul acces al asociaților și în mass-media locală.
ADMINISTRATOR
Gheorghe SANDU – Director General

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: